Strategie

Stichting Marathon Barneveld heeft ten doel:

  1. het bijeenbrengen van fondsen voor (lokale) goede doelen in de meest ruime zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en coördineren van hardIoopevenementen voor het goede doel.
  3. de stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Beleid en beheer

Het beleid van de stichting is er op gericht om de Barneveldse samenleving te voorzien van een prachtig loopevenement, waarbij de ondersteuning van (lokale) goede doelen voorop staat.

De gelden voor de goede doelen worden vrijwillig ingezameld middels sponsorwerving door de leden van de Tafelronde 148 te Barneveld, waardoor er geen wervingskosten aanwezig zijn. Zie ook pagina sponsoring op de website.

De inschrijfgelden van de lopers dekken grotendeels de kosten voor de organisatie van het loopevenement de Kippenren Barneveld. De ingezamelde sponsorwervingsopbrengsten komen grotendeels ten goede aan de goede doelen. De stichting houd ten alle tijden vermogen achter de hand om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

De keuze voor de goede doelen worden jaarlijks door de Tafelronde 148 Barneveld voorgelegd aan het bestuur van de stichting, welke op haar beurt de uiteindelijk stem hierover uitbrengt. Over het algemeen wordt er gekozen door het bestuur om lokale goede doelen te ondersteunen. Zie ook pagina goede doelen op de website.