ANBI

ANBI

Stichting Marathon Barneveld is een ANBI stichting. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI.
en voorbeeld hebben wij voor u beschikbaar.

De ANBI status geeft de Stichting Marathon Barneveld ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u de ANBI gegevens.

Registratie:
Stichting Marathon Barneveld is geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8182.96.835
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08162425
- met postadres: Nairacstraat 39, 3771 AX Barneveld

Doelstellingen:

Stichting Marathon Barneveld heeft ten doel:

  1. het bijeenbrengen van fondsen voor (lokale) goede doelen in de meest ruime zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en coördineren van hardIoopevenementen voor het goede doel.
  3. de stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Beleid en beheer

Het beleid van de stichting is er op gericht om de Barneveldse samenleving te voorzien van een prachtig loopevenement, waarbij de ondersteuning van (lokale) goede doelen voorop staat.De gelden voor de goede doelen worden vrijwillig ingezameld middels sponsorwerving door de leden van de Tafelronde 148 te Barneveld, waardoor er geen wervingskosten aanwezig zijn. Zie ook pagina sponsoring op de website.

De inschrijfgelden van de lopers dekken grotendeels de kosten voor de organisatie van het loopevenement de Kippenren Barneveld. De ingezamelde sponsorwervingsopbrengsten komen grotendeels ten goede aan de goede doelen. De stichting houd ten alle tijden vermogen achter de hand om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

De keuze voor de goede doelen worden jaarlijks door de Tafelronde 148 Barneveld voorgelegd aan het bestuur van de stichting, welke op haar beurt de uiteindelijk stem hierover uitbrengt. Over het algemeen wordt er gekozen door het bestuur om lokale goede doelen te ondersteunen. Zie ook pagina goede doelen op de website.

Functies en namen van de bestuursleden:
Gerwin van Beek, voorzitter
Richard Ridderhof, penningmeester
Robert-Jan Lubbers, secretaris

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond. Het bestuur van de SMB wordt ondersteund door leden van de Ronde Tafel 148 in Barneveld welke op vrijwillige basis zonder vergoeding meewerken aan de activiteiten van de de SMB. Meer informatie hierover is te vinden in de financiële verantwoording

Activiteitenverslag:
De SMB heeft jaarlijks één activiteit, het organiseren van een een 1/8e en 1/4e marathon in Barneveld. Tijdens deze marathon, de Kippenren geheten, lopen 750 tot 1000 lopers rond. Afgelopen jaar heeft dit plaatsgevonden op 6 april 2019 met een totaal van 936 lopers.

Financiële verantwoording:
In het volgende document vindt u de begroting en de jaarrekening over 2017.
Daarnaast zijn wij altijd bereid ons beleid, onze activiteiten en financiën toe te lichten.

Download het document hier.